Home hockey Defence Day Hockey Match | SJAS v Karachi Orange